AWBZ-zorg in 2015

Geplaatst op: 17 juli 2014

Wat gaat er veranderen in 2015 voor volwassenen die gebruik maken van AWBZ-zorg?

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt vervangen door nieuwe regelingen. Wanneer de Eerste en Tweede Kamer de voorstellen goedkeuren, gaan de veranderingen op 1 januari 2015 in.

Er komt een nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) voor de zwaarste, langdurige zorg.

Lichtere vormen van ondersteuning uit de AWBZ, zoals begeleiding en dagbesteding, gaan over naar gemeenten. Net als beschermd wonen voor mensen met een psychische stoornis. Vanaf 1215 gaat de gemeente deze ondersteuning op grond van de Wmo bieden en bekostigen.

Verpleging en verzorging worden onderdeel van de Zorgverzekeringswet. En mensen die langere tijd zijn opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis, krijgen de eerste 3 jaar van de opname bekostigd via de zorgverzekering. De Zorgverzekeringswet wordt uitgevoerd door uw eigen zorgverzekeraar.

De wetten zijn nog niet definitief!

Zolang alle wetten nog niet zijn goedgekeurd door Tweede en Eerste Kamer, bestaat er nog geen volledige zekerheid. U moet zich dan ook realiseren dat de informatie die Per Saldo u geeft, nog kan veranderen. De stand van zaken op dit moment is dat:

  • de Jeugdwet door beide Kamers is aangenomen en ingaat per 1 januari 2015
  • de Wmo door beide kamer is aangenomen en ingaat per 1 januari 2015
  • de Wlz en de wetswijzigingen in de Zvw moeten nog door beide Kamers worden goedgekeurd

Wat betekent dit voor u?

Het is afwachten of voor alle wetten de streefdatum van 1 januari 2015 gehaald gaat worden. Op basis van wat we nu weten geven we u hierna aan wat dit voor u betekent.

Wanneer u thuis woont en een indicatie hebt  voor AWBZ-zorg voor begeleiding individueel, begeleiding groep of kort verblijf, dan valt u onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Volwassenen met  een indicatie VG (verstandelijke beperking), ZG (zintuigelijke beperking), en GGZ (psychische beperking) vallen  voor hun Persoonlijke Verzorging na 1 januari ook onder de Wmo. Hebt u een indicatie ZZP-C dan valt u vanaf 1 januari 2015 ook onder de Wmo. De Wmo wordt uitgevoerd door de gemeenten.

Hebt u een ZZP VG of LVG en woont u in een woonvorm dan valt u vanaf 1 januari 2015 onder de Wlz. U krijgt daar deze zomer een brief van de overheid over. Daarin staat dat u per 1 januari a.s. voor uw zorg in de Wlz komt en waar u met uw vragen terecht kunt.

Overgangsregeling

Om er voor te zorgen dat voor mensen met AWBZ-zorg de zorg na 1 januari voortgezet kan worden geldt er voor de overgang naar de Wmo een overgangsregeling. Heb u een indicatie voor begeleiding individueel, begeleiding groep of kort verblijf, dan heeft u tot uiterlijk eind 2015 recht  op zorg volgens de lopende indicatie. Loopt de indicatie in 2015 af, dan moet u volgens de nieuwe regelgeving een herindicatie aanvragen bij de gemeente en vervalt het overgangsrecht.

Hebt u een indicatie voor beschermd wonen (een zorgzwaartepakket ZZP) dan behoudt u de rechten die verbonden zijn aan de lopende indicatie tot maximaal 5 jaar nadat de nieuwe wetgeving is ingegaan. Heb u in 2015 of later een herindicatie, dan wordt volgens de nieuwe regelgeving geïndiceerd.

Wat gaat er gebeuren?

Het ministerie van VWS stuurt geen individuele brieven naar AWBZ-cliënten over de veranderingen in de zorg. Het Rijk informeert in eerste instantie via kranten, folders, websites, radio en televisie over het 'wat, wanneer en waarom' van de hervormingen. Het CIZ en zorgkantoren sturen een basisset van uw gegevens naar gemeenten. Maar pas nadat zeker is dat de Wmo 2015 ingevoerd wordt. Uw toestemming wordt vooraf niet gevraagd. Deze overdracht is namelijk geregeld in de wettekst.

Vanaf dat moment kan de gemeente persoonlijk contact met u opnemen.  De gemeente krijgt geen (medische) dossiers. Zijn die gegevens wel nodig voor een goede beoordeling van uw ondersteuningsbehoefte? Dan zal de gemeente u vragen die gegevens aan te leveren of uw toestemming vragen om die gegevens op te vragen bij bijvoorbeeld het CIZ.

Tweede brief met nieuwe loket

Later in de zomer ontvangen alle mensen met zorg uit de AWBZ een brief waarin staat van wie ze vanaf 1 januari 2015 hun zorg gaan ontvangen en waar zij terecht kunnen met hun vragen. Voor nu is nog niet duidelijk wanneer deze tweede brief wordt verstuurd.

Terug naar overzicht