Jeugdzorg in 2015

Geplaatst op: 17 juli 2014

Wat gaat er voor de Jeugdzorg in 2015 veranderen?

Vanaf 1 januari 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Verder wordt vanaf 1 januari 2015 de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosen (AWBZ) vervangen door nieuwe regelingen. Hierna zullen wij aangeven wat er verandert en wat de gevolgen voor u zijn.

Jeugdzorg

Vanaf 1 januari 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor:

 • alle vormen van jeugdhulp, inclusief specialistische hulp zoals jeugd-vb (jongeren met een verstandelijke beperking), jeugd-ggz en jeugdzorgplus (gesloten jeugdzorg);
 • de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen;
 • de uitvoering van de jeugdreclassering.

Deze verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in de nieuwe Jeugdwet. De nieuwe Jeugdwet is door de 1e en 2e kamer aangenomen.

Zorg in de nieuwe Jeugdwet

Voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar valt onder andere deze zorg (voorheen AWBZ, Zorgverzekeringswet) onder de nieuwe Jeugdwet:

 • behandeling, al dan niet met verblijf voor jongeren met een psychische stoornis;
 • behandeling, al dan niet met verblijf, voor jongeren met een (licht) verstandelijke beperking;
 • begeleiding, persoonlijke verzorging en het bijbehorend kortdurend verblijf voor jongeren met een beperking, stoornis of aandoening;
 • vervoer van en naar de locatie (binnen of buiten de gemeente) waar jeugdhulp voor jongeren met een beperking, stoornis of aandoening wordt geboden.

Verstandelijke beperking: Jeugdwet of Wlz?

Alle zorg voor kinderen tot 18 jaar met een verstandelijke beperking valt vanaf 2015 onder de Jeugdwet. Het gaat onder andere om deze zorg (voorheen AWBZ):

 • begeleiding;
 • persoonlijke verzorging;
 • kortdurend verblijf;
 • behandeling;
 • verblijfszorg (ZZP).

Alleen de zorg voor kinderen en jongeren met ernstige verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperkingen valt vanaf 2015 onder de Wet Langdurige Zorg. Het gaat dan om kinderen die blijvend zijn aangewezen op permanent toezicht of op 24 uur per dag zorg. Ook de zorg voor sterk gedragsgestoorde licht verstandelijk beperkten (SVLVG) wordt onderdeel van de Wlz.

De wetten zijn nog niet definitief!

Zolang alle wetten nog niet zijn goedgekeurd door Tweede en Eerste Kamer, bestaat er nog geen volledige zekerheid. De informatie die hier staat kan dus nog veranderen. De stand van zaken op dit moment is dat:

 • de Jeugdwet door beide Kamers is aangenomen en ingaat per 1 januari 2015
 • de Wmo door beide kamer is aangenomen en ingaat per 1 januari 2015
 • de Wlz en de wetswijzigingen in de Zvw moeten nog door beide Kamers worden goedgekeurd

Wat betekent dit voor u?

Het is afwachten of voor alle wetten de streefdatum van 1 januari 2015 gehaald gaat worden. Op basis van  wat we nu weten zullen we hierna aangeven wat dit voor u betekent.

Begeleiding individueel, begeleiding groep, kortdurend verblijf

De begeleiding van uw kind wordt vanaf 1 januari bekostigd door de gemeente. Om er voor te zorgen dat de zorg na 1 januari  voortgezet kan worden, geldt  er overgangsrecht. Loopt de indicatie in 2015 door, dan heeft uw kind tot uiterlijk eind 2015 recht  op zorg volgens deze lopende indicatie. Loopt de indicatie van uw kind in 2015 af, dan moet u volgens de nieuwe regelgeving een herindicatie aanvragen bij de gemeente en vervalt het overgangsrecht.

Verblijfszorg GGZ

Kinderen met een indicatie in een zorgzwaartepakket voor begeleiding vanwege psychiatrische problemen, de zogenoemde GGZ-C pakketten, stromen volgens de huidige plannen per 1 januari 2015 allemaal door naar de gemeente (Jeugdwet), ook de hoge zorgzwaartepakketten. Na herindicatie - volgens nieuwe indicatieregels die nog niet bekend zijn - moet duidelijk worden onder welke wet een kind definitief gaat vallen.

Uw kind behoudt de rechten die verbonden zijn aan hun lopende indicatie tot maximaal 1 jaar nadat de nieuwe wetgeving is ingegaan. Bij herindicatie wordt volgens de nieuwe regelgeving geïndiceerd.

Hoe wordt u geïnformeerd over de veranderingen?

Het ministerie van VWS stuurt geen individuele brieven naar AWBZ-cliënten over de veranderingen in de zorg. Het Rijk informeert in eerste instantie via kranten, folders, websites, radio en televisie over het 'wat, wanneer en waarom' van de hervormingen. Vervolgens sturen het CIZ/BJz en zorgkantoren op 1 oktober een basisset met gegevens van uw kind door, zoals naam, adres, woonplaats, geboortedatum  naar de betreffende gemeente. Uw toestemming wordt vooraf niet gevraagd. Deze overdracht is namelijk geregeld in de wettekst. De gemeente kan na 1 oktober contact met u opnemen. Zij weet op dat moment nog niet veel, zoals welke indicatie uw kind heeft in welke functies en klassen en hoe hoog het budget is. Zijn er voor een goede beoordeling van de ondersteuningsbehoefte meer gegevens nodig uit het (medisch) dossier van uw kind, dan zal de gemeente u vragen die gegevens aan te leveren of uw toestemming vragen om die gegevens op te mogen vragen bij bijvoorbeeld het CIZ/BJz.

Later in de zomer ontvangen alle mensen met zorg uit de Awbz een brief waarin staat van wie ze vanaf 1 januari 2015 hun zorg gaan ontvangen en waar zij terecht kunnen met hun vragen. Voor nu is nog niet duidelijk wanneer deze tweede brief wordt verstuurd.

Terug naar overzicht