Klachtenregeling

 

IK HEB EEN KLACHT, WAT NU?

De medewerkers van Zorgburo De Liemers BV zetten zich allemaal in om de beste hulpverlening te bieden. Toch is het mogelijk dat cliënten soms niet tevreden zijn over de door ons geboden zorg. Zo kan iemand  bijvoorbeeld een klacht hebben over de manier waarop een medewerker met hem of haar omgaat. Of waren er van tevoren andere verwachtingen over ons zorgaanbod en is het vervolgens heel anders gelopen. We raden onze cliënten aan daar niet mee rond te blijven lopen maar hun klachten te melden. Hieronder informeren we graag over hoe dat kan.

Wij maken onderscheid tussen: klachtopvang, klachtbemiddeling/behandeling door de klachtenfunctionaris en klachtbehandeling door de externe klachtencommissie.  


Klachtopvang
U meldt en bespreekt de klacht met de medewerker op wie de klacht betrekking heeft of zijn/haar leidinggevende. Voor uzelf kan het goed zijn daarbij het volgende in gedachten te houden:
-       reageer zo snel mogelijk;
-     wanneer het iets is dat niet snel kan worden afgedaan: vraag een gesprek aan; probeer eventueel al van te voren de klacht kort en krachtig op papier te zetten en aan ons te overhandigen;
-     probeer te bedenken wat u met het gesprek wilt bereiken;
-     u kunt altijd iemand meenemen ter ondersteuning.

Door met elkaar te praten en naar elkaar te luisteren komen we hopelijk snel tot een oplossing.


Klachtbemiddeling/behandeling door de klachtenfunctionaris
Heeft de klachtopvang uw onvrede niet weg genomen of wilt u rechtstreeks (zonder klachtopvang) een klacht indienen? In dat geval geven wij er de voorkeur aan wanneer u dat telefonisch of schriftelijk doet via onze klachtenfunctionaris. Zij is bereikbaar via onderstaande gegevens:

Zorgburo De Liemers BV
t.a.v. de interne klachtenfunctionaris
Postbus 119
6900 AC  ZEVENAAR
Tel. 0316-533333
E-mail: m.vdkracht@zorgburodeliemers.nl

De klachtenfunctionaris kan op een laagdrempelige en informele wijze bemiddelen in uw klacht. Zij kan u ook zo nodig ondersteunen bij het eventueel doorgeleiden van uw klacht naar de klachtencommissie. De klachtenfunctionaris geeft onafhankelijk advies en kan u ook meer vertellen over de klachtenprocedure.


Klachtenbehandeling door de externe klachtencommissie
Is er sprake van zorg op basis van de Jeugdwet dan kan altijd rechtstreeks aangeklopt worden bij onze onafhankelijke klachtencommissie. Ook als de klacht geen zorg van de Jeugdwet betreft, kan klachtenfunctionaris na overleg voorstellen om de klacht te laten behandelen door de klachtencommissie. Het adres van de klachtencommissie is:

Klachtencommissie Zorgburo De Liemers BV
T.a.v. ambtelijk secretaris
Antwoordnummer 570
4200 WB  GORINCHEM
E-mail: klachten@cbkz.nl

De commissie stelt vervolgens een onderzoek in en zal tot een uitspraak komen. Als de commissie de klacht gegrond acht, zal zij haar uitspraak vergezellen van aanbevelingen aan de directie van Zorgburo De Liemers BV.

Als u een klacht op basis van de WLZ heeft en deze na behandeling door de klachtenfunctionaris en/of klachtencommissie niet is opgelost, dan kunt u aankloppen bij de Geschillencommissie te Den Haag. Deze instantie staat niet open voor klachten op het gebied van de Jeugdwet of Wet maatschappelijke ondersteuning. Voor nadere informatie hierover kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris.


Geheimhouding
Zowel voor de klachtenfunctionaris als de klachtencommissieleden en alle anderen die zijn betrokken bij de zaak, is geheimhouding verplicht.


Kosten
Er zijn geen kosten verbonden aan de behandeling van de klacht. Wel is het zo dat de (eventuele) kosten van zelf ingeschakelde bijstand en advies voor uw eigen rekening komen.


Wilt u meer weten?
Deze informatie geeft een antwoord op de belangrijkste vragen over uw klachtmogelijkheden. Voor een uitgebreid antwoord verwijzen wij naar het door ons gehanteerde klachtenreglement. Dit reglement kunt u aanvragen bij onze interne klachtenfunctionaris via het volgende e-mailadres: m.vdkracht@zorgburodeliemers.nl. U ontvangt het reglement dan per e-mail.  Wilt u een exemplaar per post? Geef dat dan in uw e-mail aan, dan zenden wij u dat kosteloos toe.