Privacystatement voor Clienten van Zorgburo De Liemers 

Clienten hebben recht op bescherming van privacygevoelige gegevens die door hen worden verstrekt aan Zorgburo De Liemers. Zorgburo De Liemers is verantwoordelijk voor de registratie, verwerking en opslag van deze gegevens. Hiervoor hebben wij een privacy statement opgesteld. Hierin staat hoe wij privacygevoelige gegevens bewaren, hoe we hiermee omgaan, wie toegang heeft tot deze gegevens en hoe lang ze bewaard blijven en wat wij doen bij een datalek.

 Welke gegevens verwerken wij?

Wanneer een cliënt in zorg komt, verzamelt Zorgburo De Liemers persoonlijke gegevens van deze persoon.

Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst; in dit geval het aangaan van een zorgovereenkomst en het daarbij behorende traject.

 De gegevens worden verzameld en verwerkt voor de volgende doelen:

 • Het maken van de zorgovereenkomst
 • Het maken van een huurovereenkomst in geval van het huren van een appartement
 • Verwerking in het cliëntvolgsysteem ONS
 • De intake en/of de screening behorend bij de intake
 • Het maken van het profiel bij aanvang zorg
 • Het maken van het zorgplan

 De persoonsgegevens staan in een elektronisch clienten-dossier en in een declaratiesysteem. De toegang tot de gegevens (autorisatie) is uitsluitend voor medewerkers die de cliënt begeleiden of hierbij betrokken zijn, of medewerkers van de cliënt-administratie en financiële administratie.
Alle elektronisch opgeslagen gegevens zijn alleen door inloggen op de server van Zorgburo De Liemers in te zien. Voor het inloggen hebben medewerkers een wachtwoord dat regelmatig moet worden gewijzigd.

 Bewaren van persoonsgegevens

Zorgburo De Liemers bewaart persoonsgegevens zolang dat nodig is voor het bieden van zorg, of zolang dat wettelijk verplicht is.

 • Algemene cliënt-gegevens: worden bewaard totdat iemand uit zorg gaat
 • Het cliënt-dossier : wordt 15 jaar bewaard, volgens de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)

 Inzien van persoonsgegevens

Clienten hebben de volgende rechten ten aanzien van het inzien van hun persoonsgegevens

 Recht op informatie over de verwerking van de gegevens

 • Recht op inzage
 • Recht op correctie als de gegevens niet kloppen
 • Recht op verwijdering van de gegevens
 • Recht op beperking van de gegevensverwerking
 • Recht op verzet tegen gegevensverwerking
 • Recht op overdracht van gegevens

 Het delen van persoonsgegevens met derden

 Als wij persoonsgegevens delen met andere partijen, hebben we daar regels voor:

 

 1. We werken zoveel mogelijk met het landelijk werkend en beveiligd berichtenverkeer van Vecozo (zorgkantoren en gemeenten)
 2. Het versturen van privacygevoelige gegevens per mail naar externe partijen, gaat via een beveiligd mailsysteem.
 3. Als dit niet mogelijk is dan sturen we privacygevoelige informatie in een beveiligde bijlage en sturen naderhand een wachtwoord.

 Datalekken

Als er iets mis gaat in het vertrouwelijk omgaan met cliëntgegevens heet dat een datalek. Als dit gebeurt doen we onderzoek en nemen we maatregelen om dit voorkomen.
Datalekken met een hoog risico voor de cliënt, melden we bij de betreffende cliënt en aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

 Functionaris Gegevensbescherming

Als u vragen heeft over gegevensbescherming door Zorgburo De Liemers, dan kunt u contact op nemen met Marie-Antoinette van der Kracht, m.vdkracht@zorgburodeliemers.nl

 

Zorgburo De Liemers
Juli 2018