Visie op Toezicht van Zorgburo De Liemers

Visie op toezicht
Onze visie op toezicht is voor 2021 in eerste instantie gebaseerd op het economisch perspectief. Voor 2022 ligt de focus meer op het systemische perspectief.

De veranderingen in de financieringsmethodiek in de gemeenten Arnhem & Liemers, Zevenaar, en Achterhoek creëren een nieuwe financiële werkelijkheid. Daarnaast zijn er kansen door een verruiming van de toegankelijkheid van de WLZ voor een deel van onze bewoners. Het Zorgburo is er, door de uitdagingen op het gebied van de financiering door de gemeenten, nog onvoldoende in geslaagd om een duurzaam gezond resultaat uit exploitatie te realiseren. Het Zorgburo heeft een relatief dure overhead en de financiële verslaglegging kost veel tijd. Om ook na 2021 als organisatie flexibel te kunnen inspelen op veranderingen en op eigen wijze te kunnen opereren in het landschap van de jeugdzorg, is het noodzakelijk dat Zorgburo De Liemers een gezond financieel beleid voert, open en toegankelijk is, constant investeert in de ontwikkeling van kennis en kunde en reflecteert op haar handelen.

Naast de financiële uitdagingen, zoekt het Zorgburo De Liemers naar kansen in de markt om haar specifieke begeleiding van de autistische medemens voor het voetlicht te brengen.

De Raad van Commissarissen kijkt met een kritische en open blik en met professionele distantie naar de wijze waarop Zorgburo de Liemers invulling geeft aan haar maatschappelijke opdracht. De RvC en de directie zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een open dialoog die goed toezicht mogelijk maakt. De Raad van Commissarissen onderhoudt contacten met de directie en met interne en externe stakeholders zodat zij in staat is om zich een oordeel te vormen over de kwaliteit van zorg en ondersteuning die Zorgburo de Liemers biedt en om haar klankbordfunctie te kunnen vervullen. De Raad van Commissarissen oefent haar toezicht uit door middel van dialoog, reflectie en interactie met stakeholders en is daar te allen tijde op aanspreekbaar.

Governance Code
Zorgburo de Liemers hanteert de Governance Code Zorg als uitgangspunt voor haar handelen. De zeven principes van de Governance Code worden geoperationaliseerd in het beleid en de besturing van de organisatie. Jaarlijks bespreken de directie en de Raad van Commissarissen of wordt voldaan aan alle principes van de code en zonnodig worden verbeteracties doorgevoerd. In het jaarverslag leggen directie en de Raad van Commissarissen hierover verantwoording af.

Focus van het toezicht
In de periode 2021, financieel perspectief, zal de Raad van Commissarissen met extra aandacht toezicht houden op de volgende gebieden:

  1. Financieel gezonde bedrijfsvoering

a. Cashflow op orde – Current ratio >1 (vorderingen kort/schulden kort)

i. Verbetering kaspositie door 2-sporenbeleid: Resultaat minimaal op begrotingsniveau en beperkt investeringsprogramma.

ii. Liquiditeitsprognose (rolling forecast) wordt op maandbasis geactualiseerd en voorgelegd.

b. Management rapportage. (=Tijdig, juist en volledig)

i. V&W realisatie versus begroting + toelichting op maandbasis.

c. Overhead kosten

i. Reductieprogramma realisatie.

d. In Control zijn

i. De planning en control cyclus wordt strikt gerealiseerd:

1. Jaarplan in oktober gereed, begroting in november gereed

2. Jaarrekening in mei aangeboden ter goedkeuring RvC.

ii. In compliance met wet- en regelgeving (AO/IC)

iii. Risico’s worden per halfjaar geanalyseerd en beheerst.

2. Toekomstperspectief

a. Een actueel meerjarenplan voor Zorgburo de Liemers

i. Ter goedkeuring voorgelegd aan de RvC voor Q4 2021

ii. Bevat een visie op ontwikkelingen op directieniveau

b. Strategisch vastgoedplan

i. Vastgesteld in Q4 2021

ii. Bevat een visie op Kerkstraat en hoofdgebouw

c. Visie op verhogen van inzetbaarheid (incl. verzuim verlagen & voorkomen) van medewerkers

i. Door directie vastgesteld en met positief advies van de OR voor eind 2021

ii. Bevat norm op inzetbaarheid en streefgetallen.

d. Duurzaam bestendig stakeholdersbeleid

i. Voorgelegd aan RvC in Q4 2021

ii. Bevat stakeholdersanalyse en visie op opbrengsten vanuit diverse stakeholders.

3. Productenportfolio

a. Huidige productenportfolio is beschreven en geanalyseerd

i. Actuele portfolio is vanuit verschillende disciplines (intern en extern) voorzien van een reactie op het kenmerk marktaandeel

ii. En het kenmerk groeipotentie

b. Het productenportfolio is aangepast op de toekomst

i. Bekend is wat er gebeurd in de omgeving (financiers en concurrenten)

ii. Bekend is waar nieuwe kansen liggen (financiers en nieuwe markten)

c. Het plan van aanpak voor nieuwe klanten is gemaakt

i. Een nieuwe markt wordt verkend om de begeleiding van mensen met autisme te bedienen

ii. Er wordt onderzocht of het mogelijk is om de kennis en kunde vanuit het Zorgburo De Liemers te kunnen verspreiden

In de periode 2022, systemisch perspectief zal de Raad van Commissarissen de onderwerpen waarop in dat jaar met extra aandacht toezicht gehouden wordt, worden bij de evaluatie van jaar 2021 ingevuld.

Evaluatie en reflectie
De Raad van Commissarissen reflecteert op het functioneren van de directie en de besturing van Zorgburo De Liemers, dat betekent dat zij ook jaarlijks haar eigen functioneren evalueert. In december 2020 is dat gedaan met externe begeleiding door “De erkende toezichthouder”. Vanuit die evaluatie heeft de Raad van Commissarissen ontwikkel- en verbeterpunten benoemt voor de individuen als de gehele raad. De Raad van Commissarissen heeft deze evaluatie gedeeld met de directie.

De visie op het toezicht is in januari 2021 bijgesteld.

Het functioneren van de directie wordt jaarlijks door de Raad van Commissarissen met de directie besproken. De ontwikkel- en verbeterpunten die daaruit naar voren komen worden vastgelegd en opgenomen in een actieplan van de directie.