Visie op Toezicht  

Het toezicht wordt uitgeoefend door de Raad van Commissarissen. De Raad bestaat uit drie leden:

 • de voorzitter, de heer  A. van Holst,
 • de heer B. van Achterberg, belast met aandachtsgebied financiën en
 • mevrouw J. Beumer, belast met aandachtsgebied zorg.

In 2018 heeft de Raad van Commissarissen een toekomst visie op het toezicht opgesteld. Deze visie zal leidraad zijn voor de komende jaren.

Onze visie op toezicht is in eerste instantie gebaseerd op het maatschappelijk perspectief. In het belang van de cliënten, hun familie en de medewerkers is het noodzakelijk dat onze organisatie integer handelt en kwalitatief goede zorg biedt die past bij de behoefte van de cliënt en zijn naasten. Dat betekent dat Zorgburo De Liemers een gezond financieel beleid voert, open en toegankelijk is, constant investeert in de ontwikkeling van kennis en kunde en reflecteert op haar handelen. 

De Raad van Commissarissen kijkt met een kritische en open blik en met professionele distantie naar de wijze waarop Zorgburo de Liemers invulling geeft aan haar maatschappelijke opdracht. De RvC en de directie zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een open dialoog die goed toezicht mogelijk maakt. De Raad van Commissarissen onderhoudt contacten met de directie en met interne en externe stakeholders zodat zij in staat is om zich een oordeel te vormen over de kwaliteit van zorg en ondersteuning die Zorgburo de Liemers biedt en om haar klankbordfunctie te kunnen vervullen.  De Raad van Commissarissen oefent haar toezicht uit door middel van dialoog, reflectie en interactie met stakeholders en is daar te allen tijde op aanspreekbaar. 

Governance Code

Zorgburo de Liemers hanteert de Governance Code Zorg als uitgangspunt voor haar handelen. De zeven principes van de Governance Code worden geoperationaliseerd in het beleid en de besturing van de organisatie. Jaarlijks bespreken de directie en de Raad van Commissarissen of wordt voldaan aan alle principes van de code en zonnodig worden verbeteracties doorgevoerd. In het jaarverslag leggen directie en de Raad van Commissarissen hierover verantwoording af. 

Focus van het toezicht

In de komende periode (oktober 2018-december 2019) zal de Raad van Commissarissen met extra aandacht toezicht houden op de volgende gebieden: 

 1. Financieel gezonde bedrijfsvoering

  1. Groei van het eigen vermogen

  2. Liquiditeitspositie versterken

  3. Managementinformatiesysteem inrichten

  4. Verhouding van de personeelskosten versus omzet omlaag

  5. Tijdige, juiste en volledige financiële rapportages

  6. Vastgoed management inrichten

  7. Kwantiteit en kwaliteit van de ondersteunende diensten

  8. Inrichten risico & kansen management

 2. Kwaliteit van de zorg

  1. Visie op wonen actualiseren

  2. Geleverde zorg versus vergoede zorg transparant maken en houden

  1. Professionaliseren van de cliëntenraad

  2. Dialoog tussen cliënten en medewerkers over de inhoud van de zorg versterken

  3. Onze specifieke visie op de zorg aan onze doelgroep uitdragen

  4. Melden en bespreken van incidenten transparant en openbaar

  5. Participatie van cliënten en medewerkers bij het (meer)jarenbeleid en jaarplan

    

 1. Beschikbaarheid voldoende gekwalificeerde medewerkers

  1. Visie op personeelssamenstelling actualiseren

  2. Opleidingsplannen opstellen en naleven

  3. Zelfsturing optimaliseren

  4. Arbeidsmarkt problematiek (binden, boeien en vinden van personeel)

    

 2. De aanpassing van de bedrijfsvoering aan de constante groei van de organisatie

  1. Managementinformatiesysteem inrichten en optimaliseren

  2. Verandervermogen van de organisatie; wat is de visie en hoe krijgt dit vorm

  3. De eigen cultuur van Zorgburo de Liemers onderhouden

  4. Geleverde zorg versus vergoede zorg, welke keuzes maken we?

  5. Meetbare en merkbare zorg; hoe doen we dat?

    

 3. Toekomstplan voor de organisatie

  1. Plan regionaliseren organisatie maken en implementeren

  2. Financiële en organisatorische consequenties analyseren

    

 4. Profilering van de organisatie

  1. Op welke wijze draagt Zorgburo De Liemers haar visie uit?

  2. Welke positie in het netwerk neemt ze in?

Evaluatie en reflectie

De Raad van Commissarissen reflecteert op het functioneren van de directie en de besturing van Zorgburo De Liemers, dat betekent dat zij ook jaarlijks haar eigen functioneren evalueert. Vanuit die evaluatie benoemt de Raad van Commissarissen ontwikkel- en verbeterpunten zoveel voor de individuen als de gehele raad. De Raad van Commissarissen deelt het ontwikkel en verbeterplan met de directie en maakt deze bekend, daardoor beoogt zij de kwaliteit van het toezicht te verbeteren en de interne reflectie van directie en medewerkers te stimuleren. 

De visie op het toezicht wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld, voor het eerst uiterlijk 31 december 2019. 

Het Functioneren van de directie wordt jaarlijks door de Raad van Commissarissen met de directie besproken. De ontwikkel- en verbeterpunten die daaruit naar voren komen worden vastgelegd en opgenomen in een actieplan van de directie.